صفحه اول

 

 

 

آثار الکساندر کونکوفسکی هنرمند تبعیدی

 


 

همانا از امروز تا یه وختایی که وخت اون باید باشه پلنگ خانوم شاهکارهای کوچولوی هنرمند بزرگ تبعیدی «الکساندر کونکوفسکی» را خیلی باز بیش ترم هی به شما معرفی اون می کنه تا بتونه

تجاوز

آشفتگی های دلپذیر


شادی

هیجان های ناشناخته

عشق

کودکی

 

اندوه

 

 توتالیتاریسم اون خودش خیلی بازم بیشترم این جوری اون یعنی می تونه که بتونه که باشه
 

 

رنج های بی حاصل

شهوت زندگی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail: info@palangkhanoom.net
This is Palangkhanoom`s non-commercial site