آرشیو حافظ پلنگ خانوم

اعلانیه پلنگ خانوم

 

ضروری مقدمه ی حافظ هرجنس گرا

آغاز شهنامه ی پلنگ خانوم

فال حافظ

نه نام کُس و کون

یوسف

کُس بی مو

یار مفروش به دنیا

خداشناس

چو من

مسلمانان

ما روی هر چی بگی

هرگز نمیرد آن که

کون کن ناز من

آن که کیر ِ چغرم

اگر کُس اون بخوادش لشکر

چون من یکی شق کرده را

بشنو از کُس

عراق و فارس

اگر کیر خواهید

از آن کیر زرافشانش

شنیدم ز دهقان

در آن بی تابی

چنین گفت تنها پلنگ

چنین گفت دهقان کلیدر به دست

چنین گفت یک پیر زن

چنین گفت بوش

چنین گفت با من رضا قاسمی
یه روزی رضا قاسمی

ابر آزادی برآمد

حج آقا دوش

یکی کیر دیدم خودم

ابر آزادی برآمد

به یاد کون و کپل
ی
کی خوش کپل
دوش می آمد و
خدا را بر آن بنده
وقت آن است

وقت آن است2

وقت آن است 3

وقت آن است 4

وقت آن است 5

وقت آن است 6

چنین گفت یک بیوه زن
ت
رانه ی بهاره دختر عمو

و رستم

که رستم

دیشب به یاد

رسید مژده

مخمور داغ کونم

با کُس سنگینت

کس اگر داند

کون خوبت آیتی

منظومه ی یکی کون کنی بود

دل خرابی می کند

دل خرابی می کند2

عزم دیدار تو دارد

حافظا

مناجات پلنگ خانوم

سه تا کیر

یکی پیر زن

به لمبر همی داشت

یکی کون کنی بود

منش با خایه ی پشمین

حکایت گوز و آخوند

قالی های خالی بنده

یعقوب را

گذار بر ظلمات

این جهان

کون کنان جهان

رفیقان

زمانه کیری

طبیعت طبیعت

کیری دیدم

من پستون دیدم پس هستم

باغبان گر

غزل کوچه باغی ی سلمان رشدی

شعر تازه پیدا شده ی عبید زاکانی

شعر تازه پیدا شده ی عبید زاکانی2

شعر تازه پیدا شده ی سیمین بهبهانی

شعر تازه پیدا شده ی عبید زاکانی3

دوباره می خواهمت وطن

خاطرات جنسی ی پلنگ خانو

الا یا حافظ الثانی

کون می زند به خارش

غزل کوچه باغی ی سلمان رشدی- بیات کپنهاگ
ورسیون دوم رمان چند صدایی ی فارسی ی پلنگ خانوم
بکنید تا بمانم

شعر حافظ جلاّق
اگر این کون تنگ تو

شبانه ی منظوم و مینی مال فاک لاین

سرود ای ایران

عزاداری ی پلنگ

مرغ باغ کُس و کون
نامه ی چخوف به عشق خودش

شبانه ی منظوم و مینی مال فاک لاین 2 یا به فاک فاک فاک

اعتراف پلنگ خانوم از براندازی ی کیری
اعتراف یواشکی امماکن راستکی

شبانه ی منظوم و مینی مال فاک لاین 3

الفبای بی فرهنگی 33، آقای مسئول دوات