صفحه اول
فریشته های پلنگ خانوم
 

 

 

 

 

 

 

شنیدم ز دهقان پژمرده کیر
که بازم دوباره
یه عالم تازه بیش ترم
هی گرون تر شده
تخم مرغ و پنیر

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail: info@palangkhanoom.net
This is Palangkhanoom`s non-commercial site