صفحه اول
فریشته های پلنگ خانوم
 

 

 

رمان چند صدایی ی پلنگ خانوم

 صدای اول

میو میو میو میو میو میعاووو میعاووووووومیو ماوو

صدای دوم

ماااااااااااااااع، مااااااااااااااااااااع، مااااااااااااااااااااااا

صدای سوم

هاپ هاپ هاپ هاااااپ، هاپ هاپ هاپ هااااپ

صدای چهارم

مع ع ععععع مع ،معع ععع عععع، مععع

صدای پنجم

ئی ی ی ی ی ی ی هه، ئ ی ی ی ی ی هه، ئی ی ی ی ی ی ی هه

صدای ششم

هالوپ هالوپ هالوپ، هالوپ هالوپ هالوپ، هالوپ هالوپ هالوپ

صدای هفتم

چی هه، چی هه، چی هه، چی هه، چی هه، چی هه، چی هه

صدای هشتم

قار قار قار، قار قار قار، قار قار قار، قار قارقار

صدای نُهم

قوقولی قوقوووووووووووووووو، قوقولی قوقوووووووووووووووو،

صدای مسلط

معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع 
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
معععع بععععع  بععععع معععع معععع بععععع
بععععع معععع
معععع بععععع
بععععع معععع
معععع بععععع
بععععع معععع
معععع بععععع
بععععع معععع
معععع بععععع
بععععع معععع
معععع بععععع
بععععع معععع
معععع بععععع
بععععع معععع
معععع بععععع
بععععع معععع
معععع بععععع
بععععع معععع
 

 

 

 

 

E-Mail: info@palangkhanoom.net
This is Palangkhanoom`s non-commercial site