صفحه اول
فریشته های پلنگ خانوم
 

 

 

شبانه ی منظوم و مینی مال ِ فاک لاین 2

(یا مونولوگ شکوه دار یک کون دهنده ی عاشق که می تونه که بتونه که با یکی دایره زنگی اون خودش خونده بشه، بعدش اون وخ اگه که یه وخ دلت خواست می تونی که بتونی قرم زیادم تو بدی با اون یه کم، امماکن هیچ نمی تونی که بتونی که با اون هی پا بکوبی به زمین، یا که باهاش یه دونه انقلاب کنی، چراچونکه اگه که پا هی بکوبی به زمین، بعدش اون وخ تو خودت یادت می ره چه جوری پس دایره زنگی بزنی.)
 

با فاک فاک فاک فاکت، فاکیدی ما رو
عزیزم سفت نزن، پوکیّدی* ما رو
یه کم آروم ترم فاک فاک بکن تو
به آرومی سوراخم چاک بکن تو
چراچونکه یه دونه چاک کافی ست
اگه دوتا بشه کیرم به تاقی ست
عزیز فردا می خوای باز توش کنی تو
ز کونم لذّتش را نوش کنی تو
به فکر کیر بدبخت خودت باش
که تا راس شد کنم قمبل: بذار لاش
مکن با کون من این گونه رفتار
که بر پادافره اش می شی گرفتار
و بعدش هی باید پنجول بمالی
به یاد کون ز عمق جون بنالی
به تف تف تف تفی شب تا سحرگه
بسایی دست هی بر کیر و درگه
سر کیر خودت ناکار داری
دُرآب ناز خود را خوار داری
نهایت بایدت قمبل هوا شی
بذارن تا تهت عین مواشی
مکن فاکم مثال گاو و اشتر
که این کونی ست همچون کیسه ی دُرّ
سپاسش دار و آرامش فرو کن
چو موسیقی به انجامش فرو کن
بریزان شهد خود در عمق کونم
چنان چون من بگم آخ جان جونم

* پوکیّدی: همانا پوکوندی بوده بوده، امماکن خیلی خودش وضعیتش فلسفی اون بوده بوده، که باید که اون بگه که یعنی هر دوتا با هم خیلی بازم بیش ترم یه دونه آدم هستن، پس بپوکه یا بپوکونه یه دونه اون معنی ام داره، امماکن واسه که معلوم اون زیاد بشه که الان یکی دیگه اون داره پوکونده می شه تو جهان، اولش اون می گه که پوکیّدی، امماکن زودی اضافه اون یه دونه چیزی می کنه که اون یه چیز ما را هستش مثلا، که رجوع می دهد به کون او که متعلق همی بوده باشد به آن یکی، و همانا پوکاندن این یکی پس پوکیّدن ِخود ِ آن یکی را باشد، لازم و ملزوم یک دیگر.
و سپسش دیگر نیازمند است یه کمی توضیح که همانا پوکیّدن از پوغ آمده است که در ازل ترکی بوده بوده است و گاهی پوک هم گفته آورده بوده اند، امماکن به علاوه کرده ایم ما آن را به تنهایی خودمان به ضمیر فاعلی و از آن کلمه ای مستفاد کرده ایم که به فاعلی نیازمند گشته است که آن عمل پوغ را خیلی ام بیش ترم به روایت دیگه پوک را، توسط یک آدم، در این جا کون کننده، انجام بدهیم، چراچونکه پوکیّدن همانا پوک کردن باشد کسی را از آن چه هست یا دارد، که مستفاد کرده ایم ویرانه گشتن ماتحت عاشق را در روایت ما. (فجپخ)

 

 

 

E-Mail: info@palangkhanoom.net
This is Palangkhanoom`s non-commercial site